Ehdot ja rekisteriseloste

SUOMEN KOMEDIATEATTERIN ASIAKASPALVELUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10
§:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Komediateatteri
Fredrikinkatu 40 a
00100 Helsinki
Y-tunnus: 1010848-8
Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään toisinaan lyhennettä

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Sirpa Kallela
sirpa.kallela@suomenkomediateatteri.fi
puh. 010 821 2705 / 040 586 2592

3. REKISTERIN NIMI
Suomen Komediateatterin asiakaspalvelurekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja SKT:n tilaisuuksiin, rekisteröitynyt SKT:n
sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut SKT:n asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai
markkinointikampanjoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien
tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan
käyttää SKT:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman
kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään
henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää SKT:n omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten
tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä
asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyymälässä, asiakaspalvelu-chatissa,
pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. SKT saattaa käyttää asiakas- ja
palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää
yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

SKT:llä on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai
kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim.
postitustarroja asiakaslehteen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata
rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä SKT:n asiakaspalveluun
sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi tai rekisterinhoitajalle.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakaspalvelurekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista
tietotyypeistä:
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilön nimimerkki
Henkilön edustaman organisaation nimi

Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
Varausnumero
Asiakastunnus
Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai
palvelupyyntö
IP-osoite
Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

7. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella
tai muulla vastaavalla tavalla
– Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SKT:n tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen
palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin
käyttöoikeudet on SKT:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät
edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on SKT:n tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään
Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan SKT:n käytössä, paitsi SKT:n käyttäessä
ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Lipunmyynnin yhteydessä SKT:n
ulkoinen lipunmyyntiyhteistyökumppani käyttää henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa
palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin, kuin lipunmyynnin kautta saadut tiedot
tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja
asiakasrekisteriin, ja lipunmyyntiyhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja omiin
kaupallisiin tarkoituksiinsa. Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme,
asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla
tarkoitetaan SKT:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta
emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. SIJAINTITIEDOT
Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden
tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan
esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen
nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.
Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja
WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia
tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa
tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Komediateatteri / Tietosuoja
Fredrikinkatu 40 a
00100 Helsinki
tai
sähköpostitse osoitteeseen teatteri@suomenkomediateatteri.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä ilmoittamalla siitä
sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia.
Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai
estää joidenkin palvelujemme käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin
väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili.

Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin
nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen
asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin
tahansa.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista
rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen
tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä
olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity
on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä
olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi
Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai
sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

16. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti
tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti
valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeudet on SKT:n organisaation sisällä rajattu
henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

17. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen.

SUOMEN KOMEDIATEATTERIN / PEACOCK.FI – SIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT
1. Käyttöehdot
Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä yllämainittuja sivustoja
(URL https://suomenkomediateatteri.fi ja https://peacock.fi). Avaamalla nämä WWW-
sivustot käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt. Mikäli käyttäjä ei hyväksy
ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.
2. Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet
Suomenkomediateatteri.fi ja peacock.fi -www-sivustojen sisältämä materiaali on suojattu
tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet
kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata,
kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin

hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Suomen Komediateatterin antamaa
nimenomaista kirjallista lupaa.

Sivustoja saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä
edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle
tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä
varten.

Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja
vahingonkorvausvastuuseen.

3. Luvaton käyttö
Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.
Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin
kuten:
– roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin
tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,
– käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa
harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,
– lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin
rinnastettavia ohjelmistoja,
– pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,
– toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttö, joka koetaan
epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai
uhkaavaksi.

4. Sivuston oikeudet
Suomen Komediateatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä,
sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Suomen
Komediateatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja
poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden
käyttöehtojen vastaista.

5. Vastuunrajoitus
Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, SKT ei vastaa sivuston laadullisista
ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. SKT ei vastaa sivustolla
esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.

SKT ei vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja
muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai
toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista
tietoturvariskeistä. SKT ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun
vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin
kolmannen osapuolen oikeuksiin.

Sivustojen käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä SKT
mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.

SKT ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin SKT:n ja Peacockin www-sivuilla on
linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia.
Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta
korvausvaatimuksen perusteesta ja SKT:n omasta tuottamuksesta.

6. Evästeet
Näillä sivuilla käytetään evästeitä (cookie). Niiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle
nopeampi käyttö. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia.
Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia
sivustosta.

SKT:n toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen
käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten
kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien
rekisteröimiseksi. Käyttäjien demografiatietoja voidaan yhdistellä mainonnan kohdennusta
varten. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen
analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten Facebook.com käyttävät evästeitä
sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten.
Googlen mainontaan liittyvien evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia voidaan hallita
osoitteessa:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi

7. Yhteydenotot
Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä
sähköpostiosoitteeseen teatteri@suomenkomediateatteri.fi
SUOMEN KOMEDIATEATTERIN SOSIAALISEN MEDIAN KILPAILUT
1. Järjestäjä:
Suomen Komediateatteri ”SKT”
Fredrikinkatu 40 a
00100 Helsinki

2. Osallistumiskelpoisuus
SKT:n Some-kilpailuihin saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat
luonnolliset henkilöt. Some-kilpailuihin osallistuminen ei edellytä SKT:n tuotteen tai palvelun
ostamista.
Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua Some-
kilpailuun.

3. Some-kilpailuihin osallistuminen
Some-kilpailuihin voi osallistua https://www.facebook.com/suomenkomediateatteri/
tai https://www.facebook.com/peacockteatteri/ -sivustoilla tai sähköisten tiedonantojen
tilauksiin liittyvillä sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.
Henkilö voi osallistua kuhunkin Some-kilpailuun vain kerran.
Some-kilpailut eivät ole Facebookin sponsoroimia, suosittelemia eivätkä hallinnoimia.

4. Osallistumisaika
Kunkin Some-kilpailun kampanja-päivityksen tai osallistumisohjeiden kohdalla on merkitty
erikseen osallistumisaika. Osallistumisajan jälkeen rekisteröityjä reaktioita ei oteta huomioon
kussakin Some-kilpailussa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä Some-
kilpailuihin osallistumisessa.

5. Palkinnot
Palkintona on vapaalippu-paketti Suomen Komediateatterin / Peacock-teatterin esitykseen.
Sen voittaa sattumanvaraisesti osallistujien joukosta valittu henkilö tai henkilöt. Voittajien
valinta suoritetaan muodostamalla Some-kilpailun osallistumisaikana osallistuneiden
henkilöiden profiileista lista ja valitsemalla listalta sattumanvarainen profiili.

6. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen
SKT ottaa voittajaan yhteyttä Facebook.com:in status-päivitysten tai Facebook Messengerin –
kautta. Mikäli ilmoitus voitosta ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle
virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että voittaja on
menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti, valitaan hänen sijalleen uusi
sattumanvarainen voittaja.

Järjestäjällä on oikeus poistaa Some-kilpailusta ja arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka
pyrkivät väärinkäyttämään Some-kilpailua tulosten muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat
aiheutua osallistumisesta Some-kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen
käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain
nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu Some-kilpailun kohteena olevan palkinnon
määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen
toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Osallistumalla Some-kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän
päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä
verkkosivullaan.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Kilpailun yhteydessä kerättäviä yhteystietoja käytetään ainoastaan Some-kilpailun
toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen paitsi jos kilpailu järjestetään SKT:n sähköisten
tiedonantojen tilaajien kesken. Osallistumalla Some-kilpailuun osanottaja myöntää
Järjestäjälle oikeuden julkaista Some-kilpailun voittajan etunimen ja
sukunimen https://suomenkomediateatteri.fi ja https://peacock.fi -sivustolla ja Järjestäjän
sosiaalisen median sivuilla (https://www.facebook.com/suomenkomediateatteri/
tai https://www.facebook.com/peacockteatteri/ ) sekä mahdollisesti myös Järjestäjän
markkinointijulkaisuissa.